Wallorisde jaý tapmak

Kartada Wallorisdäki myhmanhanalar


Валлорис

Walloris Golf-Žuan – Fransiýada Lazur Kenarýakada gürrüňsiz iň ýaş kurort ýer, syýahatçylyk ösüş meýilnamasy boýunça köp tama edilýän we söwda nukdaýnazary şäher hasaplanylýar.

Şol sebäpden hem Walloris özüniň ilkibaşdaky latyn adyny alýar – Wallis Aurea, terjime edilende “Altyn Jülge” manysyny berýär. Onuň “hazynasy” tükeniksizdir – munuň arassa kenary, we “aýlanyp bolmajak” syýahatçylyk märeke tebigaty, şäheriň islendik nokadyndan görünýän Lazur deňzi, Antibam, Kannam we Le-Kann gerişleriniň aralygynda ýerleşendir.

Şeýle hem Walloris Golf-Žuan häzire çenli küýzegärlik önümçiligi boýunça Fransiýada esasy merkezleriň biri hasaplanylýar. XIX asyryň ikinji ýarymynyň başlarynda bu ýerde Wallorisi milli “demir ussalygy” keramika sungaty şähratlandyran ussalar ýaşapdyr.

Hatda meşhur suratkeş Pablo Pikasso hem bu şäherde işini döretmek höwesiniň öňünde durup bilmedi – bu ýerde ol küzegärlik ussaçylyy bilen gyzyklandy, buthana diwarynyň ýüzüne “Uruş we Parahatçylyk” temasy boýunça nakgaşlap we surat çekip, şeýle hem häzirki wagtda merkezi meýdançasynda ýerleşdirilen “Adam goýun bilen” heýkelini döretdi.

Mukaddes Anna buthanasy roman nusgasyndaky binagärçilik ýadygärligi we XII asyryň Gündogar Prawansy üçin adaty gurluşygy hasaplanylýar, Fransuz rewolýusiýasyndan soň Fransiýanyň halk emlägi derejesini gazandy. Häzirki günde bu ýerde Pablo Pikassonyň muzeýi ýerleşýär.

                                                                     Patyşalyk galmagaly

Golaýda şäheri Walloris Golf-Žuan diýip atlandyrylmagy ýerli halkyň we Saud Arabystan patyşalygynyň närazyçylykly garşy durma gürrüňleri hemmeleriň “gulagynda” boldy.

Dawa häkimiň ýaşaýan öýüniň göni aýnasynyň öňünde ýerleşýän Mirandol plýažynyň üstünde boldy. Ýaňy-ýakynda önuň meýdançasynda betonlama işi başlandy, bu bolsa ajaýyp deňze dynç alýanlar üçin girmäni çäklendirdiler.

Berlen maglumat Fransiýanyň kanunyna laýyklykda gönümel kenarýaka ýerleriniň ähli isleg bildirýänler üçin açyk bolmalydygyny, şeýle hem plýažyň bir bölegi açyk tebigat bilen ikiçäk galmak isleýänler üçin bölünen kadasynyň bozulmasy hasaplanýar.

Hatda ahyrky böleginde başlanan gurluşyk işleri barada aýtmanyňda gönümel ýaşaýjylaryň we monarhlaryň islegleriniň gapma-garşylygyny görmek bolar.

Walloris Golf-Žuanyň ýaşaýjylarynyň isleglerini goramak üçin daş-töweregiň kanunlaryny goramak guramasy durdy. Özüniň razyçylygy berilmezinden gurluşyk işleriniň başlanandygy şäher häkimini gaharlandyrdy.

Aslynda Saud Arabystanyň patyşasynyň dynç almak üçin Fransiýanyň Lazur Kenaryna tomusda barýanlygy sebäpli willadan kenara çenli galdyrgyç gerek eken.

Ähli jedellere garamazdan Mirandel plýažyna belli bir wagtyň dowamynda gelýän hormatlanylýan monarhyň howupsyzlygy üçin barmaklyk çäklendiriler.

Saud patyşalygy bilen goňşy bolmak

Walloris Golf-Žuany köplenç Fransiýanyň Lazur Kenarynda ýerleşýän deňizýaka goňşy şäheri bolan Žuan le Pen bilen deňeşdirýärler, emma kiçijek we rahat kurort ýerleriniň birnäçe meňzeşligine garamazdan olaryň düýpli aýratynlyklary bar.

Walloris Golf-Žuan – bu ýuwaş parahat şäher bolup, Žuan şäheriniň “glamurnyý” şöhratlandyrylmasy ýaly birnäçe belli adamlaryň gatnaşmagyndaky gijeki durmuşy ýok. Walloris – bu abraýly ýuwaş dynç alynýan ýer, ekstrimi halaýanlar üçin bolsa daýwing we sportuň suw görnüşleri bilen meşgullanmaga mümkinçilik bar.

Taryhy ýadygärlikleriň arasynda Pikasso muzeýindan başgada Manelli birnäçe keramikadan ýasalan işleriň muzeýi bar.

Валлорис

Şäher porty – Kamille Raýon, köp dürli gar ýaly ak gämileri ýerleşdirýär. Şol sebäpden bu ýerde hususy gämiňde kenara gelip durup bolýar.

Fransiýanyň Lazur Kenarynyň Walloris Golf-Žuanynda jaý satyn almak hiç hili kynçylyk döretmeýär we elýeterli görnüşde maýa goýumy bar. Bu ýerde goňşy kurort şäherlerine garanyňda elýeterli bahadan birnäçe ajaýyp willalar bar.

Walloris Golf-Žuanda willasy kenaryň özünde ýerleşýän saud patyşasy bilen arkaýyn goňşy bolup bolýar. Emma Fransuz Riwerynda ýaşamaklyk – bu eýýäm monarhlara laýyk bezegdir!